RADNI RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

OBYWATELSKI KLUB RADNYCH

W kadencji 2018-2023 w skład Obywatelskiego Klubu Radnych (OKR) wchodzą radni wybrani 21 października 2018 r. z KWW Sławy Umińskiej-Duraj: Tomasz Wesołowski (Przewodniczący Rady Miasta 2018-2023), Natalia Ciupińska-Szoska (I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 2018-2023), Łukasz Ściebiorowski (Przewodniczący OKR; Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu), Maciej Czempiel (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Stanisław Plajzner (Przewodniczący Komisji Społecznej), Helena Warczok (Skarbnik OKR; Wiceprzewodnicząca stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ), Tadeusz Wieczorek (Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Andrzej Wymysło (Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej), Marcin Felderhoff (Wiceprzewodniczący stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej), Bartosz Szołtysik (Wiceprzewodniczący stałej Komisji Społecznej), Daniel Pliszka (Sekretarz Komisji Rewizyjnej), Bożena Boczek (Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Klaudia Franiel, Mariusz Kempys,

Obywatelski Klub Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie – został powołany na spotkaniu założycielskim 8 grudnia 2014 r. (ponownie utworzony 22 listopada 2018 r.). W kadencji 2014-2018 tworzyli go radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj: Natalia Ciupińska-Szoska (Sekretarz Komisji Rewizyjnej), Maciej Czempiel (Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej), Tomasz Flodrowski (w OKR do 1.01.2016 r., Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Inowacyjności Rynku Pracy) Grzegorz Gowarzewski (Wiceprzewodniczący Rady Miasta 2014-2018), Stanisław Plajzner (Przewodniczący Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego od 04.2018), Łukasz Ściebiorowski (Przewodniczący Klubu Radnych, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2014-2018), Helena Warczok, Andrzej Wymysło.

W kadencji Rady Miasta 2010-2014 w skład Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego wchodzili radni wybrani z ramienia KWW Krzysztofa Turzańskiego w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. : Krystian Duda (do 2012 r.), Tomasz Flodrowski, Grzegorz Gowarzewski, Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski, Krzysztof Turzański (Przewodniczący Klubu Radnych), Helena Warczok, Tomasz Wesołowski, Sława Umińska-Duraj.

Radni OKR pozostają do Państwa dyspozycji pod publicznie podawanymi numerami telefonów i adresami mailowymi, które znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej. Kontakt z radnymi można również uzyskać poprzez Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Spotykamy się z Państwem również na dyżurach radnych.

Od początku kadencji pracujemy sumiennie popierając dobre rozwiązania, zgłaszając swoje uwagi i wnioski. Współpracujemy przy tym ściśle z Prezydent Miasta, jej zastępcami, skarbnikiem, sekretarz miasta, naczelnikami i wszystkimi urzędnikami oraz pracownikami jednostek podległych. Pozostajemy również otwarci na merytoryczną współpracę z radnymi pozostałych klubów radnych na czele z Przewodniczącym Rady Miasta.

W Państwa imieniu składamy interpelacje i wnioski, a także przygotowujemy projekty uchwał. Naszą funkcję traktujemy jako służbę dla miasta i jego mieszkańców.

Mobirise